Atribuții și drepturi

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONFORM STATUTULUI CENTRULUI DE STAT

Centrul de Stat are dreptul:

a) să stabilească legături economice şi comerciale cu orice parteneri, inclusiv din străinătate, să extindă activitatea de întreprinzător;

b) să încheie contracte de prestări servicii, cercetări ştiinţifice, lucrări de testare precum şi alte contracte economice;

c) să elaboreze şi să propună spre aprobare în modul stabilit instanţelor erarhic superioare, tarifele la producţia proprie, la serviciile prestate, etc;

d) să stabilească structura internă organizaţională a Centrului de stat, să determine statutul juridic al subdiviziunilor;

e) să creeze filiale și reprezentanțe;

f) să îmbunătăţească condiţiile de trai şi odihnă ale salariaţilor, să acorde ajutor familiilor acestora, precum şi să ia parte la activitatea de binefacere, să aloce mijloace pentru ocrotirea sănătăţii populaţiei, pentru cultură, învăţămînt, ştiinţă, educaţie fizică şi sport, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) să angajeze lucrători, inclusiv prin contract, şi să-i elibereze în corespundere cu legislaţia muncii;

h) să ceară compensarea pagubei cauzate de acţiunile ilicite ale persoanelor fizice sau juridice.

 

Centrul de Stat este obligat:

a) să asigure integritatea, folosirea judicioasă şi reproducţia lărgită a bunurilor de stat, transmise în gestiune;

b) să onoreze obligaţiile ce decurg din legislaţie şi contractele încheiate;

c) să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii angajaţi;

d) să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale salariaţilor, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă;

e) să execute hotărîrile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale privind protecţia socială a invalizilor şi altor persoane cu posibilităţi de muncă limitate;

f) să achite la timp impozitele şi alte plăţi în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;

g) să iniţieze procedura de insolvabilitate a Centrului de stat, în cazul apariţiei imposibilităţii de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori;

h) să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat respective rapoartele financiare şi fiscale, dările de seamă statistice şi de alte tipuri;

i) să asigure condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii anti incendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;

j) să obţină licenţe, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşura activităţi ce necesită dispunerea de licenţă.