Procedura ordinară

Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor abilitat cu funcții de omologare şi înregistrare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților, în conformitate cu prevederile Legii nr.119 din 22.06.2004 “Сu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi”; Hotărîrilor Guvernului nr. 1307 din 12.12.2005 ”Сu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură” și Hotărîrii Guvernului nr. 200 din 27.03.1995 ”Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru executarea lucrărilor de cercetare-testare-experimentarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor şi modul de utilizare a mijloacelor băneşti acumulate” va informează precum că:

Pe teritoriul Republicii Moldova se permite importul, păstrarea, comercializarea şi utilizarea doar a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, omologate de Consiliul Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (în continuare – Consiliu) şi incluse în Registrul de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova (în continuare – Registrul de Stat).

Atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor include următoarele etape:

1. Depunerea cererii de solicitare a testării de stat, de către solicitant, conform modelului;

2. Includerea produsului  în Programul de cercetare-testare-experimentare de stat şi efectuarea cercetărilor în condiții de câmp cu prezentarea ulterioară a Raportului de testare solicitantului omologării. Ultimul termen de includere a produsului în Programul de stat este 31 martie;

3. Întocmirea contractului prvind cercetarea-testarea-experimentarea de stat;

4. Testarea pentru o variantă a pesticidelor și fertilizanților: la culturile de câmp și prășitoare – 400 EUR; la culturile legumicole, la vița de vie şi culturile pomicole – 450 EUR;

Testarea de stat se efectuează în cel puţin 4 variante: martor (de control) – varianta fără tratare, produsul solicitat pentru cercetare-testare-experimentare de stat în minimum 2 doze (se consideră două variante) şi varianta etalon – pentru comparație.

Deci suma totală va fi de 1600-1800 (400/450*4) EUR pentru o cultură.

5. Prezentarea mostrelor de către solicitant sau producător pe cont propriu, pînă la fondarea experienţelor.

Se vor prezenta mostre în cantități suficiente reușind ca suprafața parcelelor, în cazul cercetării-testării-experimentării în condiții de câmp pe microparcele, este nu mai mică de (3 repetări) şi în dependenţă de numărul de tratamente într-o perioadă de vegetație:

a)  100 m2– pentru culturile prășitoare;

b)  50 m2 – pentru culturile dense (grâu, orz, mazăre, lucernă etc.) şi legumicole;

c) 20-30 butuci – pentru viţa de vie;

d) 8-10 pomi – pentru pomii fructiferi.

Solicitantul omologării de stat a produsului depune cerere  (forma A şi B – este disponibilă in formă electronică) pe numele Administratorului Centrului de Stat şi, în termen de cel mult 3 luni până la ședința Consiliului, prezintă în limba română, rusă sau engleză dosarul toxicologic complet al produsului de uz fitosanitar, solicitat pentru omologare, care va conține:

– informaţii generale;

– informaţii despre produs;

– informaţii despre utilizarea produsului;

– evaluarea toxicologică;

– evaluarea igienică;

– acţiunea asupra obiectelor mediului înconjurător;

– proprietăţile fizice şi chimice;

– informaţii despre substanţa activă;

– destinaţia produsului;

– măsurile de protecţie.

Suplimentar, solicitantul va prezenta:

– recomandările privind utilizarea produsului;

– metodele de determinare a reziduurilor produsului de uz fitosanitar propus spre omologare în culturile agricole (produsele alimentare) şi în obiectele mediului înconjurător (apă, sol, aer);

– instrucţiunile preliminare privind utilizarea, transportarea şi păstrarea produsului, măsurile de protecţie individuală, metodele de diagnosticare, în caz de intoxicare.

– exemplarul etichetei, în limba română sau română şi rusă, conform modelului aprobat de Centrul de Stat.

Dosarul toxicologic este experizat de către Centrul de Stat, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale şi Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului despre posibilitatea omologării cu obţinerea ulterioară a avizelor.

În baza avizelor susmenţionate şi informaţia privind cercetarea-testarea-experimentarea de stat (raportul de la instituţia unde a avut loc cercetarea-testarea-experimentarea) produsul este examinat la sedinţa ordinară a Consiliului.

În cazul adoptării unei decizii pozitive de omologare de stat a produsului, solicitantul achită plata de omologare pe contul Centrului de Stat, conform tarifelor stabilite de Guvern.

Dacă riscul, potrivit caracteristicii toxico-igienice a produsului şi limitelor de aplicare a acestuia, se consideră pentru om şi mediul înconjurător neînsemnat, iar informaţia respectivă nu este anexată la dosar la momentul omologării, prin decizia Consiliului, acest produs poate fi supus omologării provizorii. În fiecare caz concret, experţii Centrului de Stat evaluează volumul necesar de date suplimentare pentru solicitant, care trebuie să fie prezentate şi anexate la compartimentul respectiv al dosarului. Omologarea provizorie se efectuează pe un termen de 2 ani.

Pentru produsele de uz fitosanitar – omologarea şi înregistrarea de stat, eliberarea Certificatului de omologare pentru un termen de 7 ani va constitui  4000 EUR, pentru un termen provizoriu de 2 ani – 2500 EUR. Pentru fertilizanți – termen de 7 ani va constitui  1500 EUR, pentru un termen provizoriu de 2 ani – 800 EUR.

La expirarea acestui termen, produsul se reomologhează, la cererea solicitantului, cu examinarea datelor noi de securitate, în cazurile apariţiei acestora.

Nu sunt supuse omologării produsele, în urma testării cărora, în rapoartele prezentate, se indică nivelul lor redus de eficienţă biologică, economică, sunt determinate proprietăți toxice, mutagenice sau neurotoxice sau referinţe negative privind acţiunea lor asupra sănătăţii omului, echilibrului ecologic al mediului înconjurător, efectul negativ asupra florei şi faunei în procesul de aplicare, posibilitatea produsului de a deriva în metaboliţi cu proprietăţile menţionate.