Atribuții și drepturi

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONFORM STATUTULUI CENTRULUI DE STAT

În vederea realizării funcțiilor sale, Centrul de Stat are următoarele drepturi:

1) să încheie contracte de prestare a serviciilor, de efectuare a cercetărilor științifice cu beneficiari și furnizori de bunuri și servicii, conform prevederilor cadrului normativ;

2) să  posede, să utilizeze și să administreze patrimoniul în conformitate cu principiile bunei guvernări;

3) să prezinte spre aprobare fondatorului structura și efectivul-limită ale Centrului de Stat;

4) să realizeze controlul asupra mersului investigațiilor de omologare efectuate în instituțiile, întreprinderile și organizațiile academice și de profil, abilitate cu dreptul de cercetare-testare-experimentare;

5) să colaboreze cu organele centrale de specialitate în vederea modificării cadrului normativ în domeniul atribuit;

6) să solicite, conform actelor normative, și să primească documente și informații de la organele de specialitate ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la întreprinderi, organizații și instituții;

7) să colaboreze cu autoritățile administrației publice, cu organele abilitate cu funcții de control, cu organizațiile comerciale, necomerciale și cu cele internaționale;

8) să antreneze experți și specialiști, să beneficieze de servicii de consultanță, de studii și  asistență de specialitate din țară și/sau din  străinătate, în  vederea  realizării funcțiilor  ce  decurg din prevederile cadrului normativ și ale prezentului Statut;

9) să dispună de alte drepturi ce decurg din prevederile cadrului normativ și ale Statutului.

 

 

Centrul de Stat este obligat:

a) să asigure integritatea, folosirea judicioasă şi reproducţia lărgită a bunurilor de stat, transmise în gestiune;

b) să onoreze obligaţiile ce decurg din legislaţie şi contractele încheiate;

c) să încheie contracte (acorduri) de muncă cu cetăţenii angajaţi;

d) să efectueze asigurarea socială, medicală şi alte tipuri de asigurări obligatorii ale salariaţilor, să le creeze condiţii adecvate pentru activitate, conform legislaţiei şi contractului colectiv de muncă;

e) să execute hotărîrile ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi ale autorităţilor administraţiei publice locale privind protecţia socială a invalizilor şi altor persoane cu posibilităţi de muncă limitate;

f) să achite la timp impozitele şi alte plăţi în modul şi în mărimile stabilite de legislaţie;

g) să iniţieze procedura de insolvabilitate a Centrului de stat, în cazul apariţiei imposibilităţii de a-şi onora obligaţiile faţă de creditori;

h) să prezinte, în modul stabilit, organelor de stat respective rapoartele financiare şi fiscale, dările de seamă statistice şi de alte tipuri;

i) să asigure condiţii adecvate de muncă, respectarea securităţii muncii, normelor de producţie şi sanitare, securităţii anti incendiare, precum şi protecţia mediului ambiant;

j) să obţină licenţe, în modul stabilit de legislaţie, pentru a desfăşura activităţi ce necesită dispunerea de licenţă.