Competențe

Componenţa, modul de activitate şi sarcinile de bază ale Consiliului Republican Interdepartamental

Consiliul Republican Interdepartamental pentru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanților (în continuare – Consiliul) este format din savanți şi specialiști ai Universității de Stat din Moldova, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Sănătății, Ministerul Mediului și a altor instituţii de cercetări şi învăţămînt. Consiliul activează pe baze obşteşti.

Consiliul activează în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legile şi hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, alte acte normative departamentale şi cu prezentul Regulament.

Componenţa Consiliului se aprobă prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Funcţia de preşedinte al Consiliului este suplinită de către Secretarul de Stat al agriculturii şi industriei alimentare. Viceadministratorul Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor (în continuare – Centrul) intră în componenţa Consiliului.

Funcţia de vicepreşedinte, secretar şi membru permanent al Consiliului este incompatibilă cu funcţia deţinută în organele de administrare sau de acţionar al societăţii cu capital privat sau mixt, care se ocupă de fabricarea, importul şi comercializarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor.

De competenţa Consiliului ţine:

 1.  participarea la elaborarea politicii unice precum şi controlul în domeniul aprobării şi omologării produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
 2.  examinarea problemelor organizatorice, ştiinţifico-metodice şi practice întru aprobarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
 3.  examinarea materialelor şi rezultatelor de cerecetare-testare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor (rapoartelor instituţiilor);
 4.  examinarea raportului anual pe marginea activităţii Centrului, în conformitate cu forma respectivă;
 5.  adoptarea deciziei:
  • de aprobare sau refuz în omologarea noilor produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi, precum şi extinderea utilizării produselor înregistrate anterior pentru alte culturi;
  • de interzicere a utilizării preparatelor în cazul depistării particularităţilor toxico-igienice nocive pentru om, animale homeoterme şi mediul înconjurător;
  • de eliberare a permisului pentru sintetizarea sau producerea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în Republica Moldova.

Consiliul va convoca şedinţe în limita necesităţilor, dar nu mai rar de două ori pe an, cu participarea la lucrările lui a cel puţin 2/3 din componenţa membrilor permanenţi, iar hotărîrile se vor adopta prin majoritatea simplă a voturilor. Materialele şedinţei, pregătite de către Centru în conformitate cu cerinţele aprobate, vor fi prezentate membrilor Consiliului cu 20 de zile înainte de întrunire.

Decizia cu privire la omologarea produselor de uz fitosanitar va fi adoptată la prezentarea dosarului şi avizelor respective. În cazul înregistrării cel puţin a unui singur aviz negativ, argumentat, pe marginea caracteristicii de ordin fizico-chimic, fitosanitar, toxicologic şi ecologic, Consiliul nu va adopta decizia privind omologarea şi utilizarea lui.

Interzicerea omologării şi utilizării produselor poate fi contestată de către solicitant în instanţa de judecată.

Consiliul în activitatea sa se bazează pe lucrările efectuate de Centru, ca organ de lucru al său.