Procedura de recunoaștere

Procedura de recunoaştere constă în recunoașterea și utilizarea evaluărilor efectuate de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene asupra produsului ce conţine indici identici cu indicii produsului înaintat spre omologare în Republica Moldova, cu condiţia ca:
a) produsul să conţină o substanţă activă aprobată conform rigorilor europene;
b) autorizaţia să fie emisă în conformitate cu principiile uniforme de evaluare şi autorizare a produselor de uz fitosanitar ale Uniunii Europene.

Solicitantul omologării produselor de uz fitosanitar, conform procedurii de recunoaştere, poate fi titularul autorizaţiei, care va prezenta:
a) cererea, conform formularului;
b) copia legalizată de pe autorizaţia, acordată de către unul din statele-membre ale Uniunii Europene și traducerea legalizată a acesteia în limba română;
c) proiectul de etichetă pentru produsul propus spre omologare în limba română, şi copia de pe originalul etichetei, cu traducere în limba română;
d) declaraţia pe propria răspundere, în limba română, prin care se confirmă că produsul solicitat pentru omologare prin procedura de recunoaştere este acelaşi cu cel autorizat în unul din statele-membre ale Uniunii Europene;
e) raportul de evaluare al statului-membru al Uniunii Europene, care va conţine informaţii privind evaluarea şi deciziile de referinţă privind produsul de uz fitosanitar, inclusiv informații despre evaluarea riscului pentru operatori, lucrători şi consumatori.

Fertilizanţii care îndeplinesc condiţiile tehnice specificate în Reglementarea tehnică „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 268 din 26 aprilie 2012 şi rigorile europene, cei înregistrați conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene se supun omologării şi înregistrării fără cercetare-testare-experimentare de stat și fără avizare sanitară şi de mediu.

Solicitantul omologării fertilizantului în Republica Moldova, în condiţiile prezentei hotărîri poate fi producătorul unui fertilizant marcat cu menţiunea „Îngrăşămînt CE” sau titularul autorizaţiei unui fertilizant înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene, care va prezenta:
a) cererea pentru omologarea fertilizantului, conform formularului, şi procura, în cazul în care solicitantul este altul decît producătorul;
b) declaraţia pe proprie răspundere că produsul este fertilizant-tip, corespunde cerințelor Reglementării tehnice „Fertilizanţi minerali. Cerinţe esenţiale” şi rigorilor europene, sau este înregistrat conform cerinţelor naţionale ale unui stat-membru al Uniunii Europene;
c) certificatul de calitate al fertilizantului care atestă compoziţia și proprietățile fizico-chimice ale acestuia;
d) certificatul de origine al produsului, emis de producător;
e) fişa cu date de securitate pentru produs, întocmită conform cerinţelor UE;
f) proiectul etichetei pentru fertilizant în limba română și copia de pe originalul etichetei cu traducere în limba română;
g) pentru fertilizanţii autorizaţi conform cerințelor naţionale ale unui stat membru al Uniunii Europene se prezintă copia de pe documentele aferente acestei autorizări, în limbile română și engleză.

Grupul de experţi din cadrul autorităţilor publice de specialitate în domeniile agricultură, sănătate publică şi mediu, efectuează verificarea documentară a indicilor de calitate, condiţiilor şi normelor de utilizare în baza materialelor prezentate de solicitant, evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau pe termen lung, pe care le poate comporta  produsul de uz fitosanitar sau fertilizantul pentru om, animale şi mediu cu cele declarate, conform cerinţelor specifice de evaluare  a produselor în cauză, cu întocmirea Raportului şi concluziilor privind omologarea produsului respectiv.